Privātuma politika

Personas datu apstrādes pārzinis un pārziņa kontaktinformācija:

SIA “Vanilla Travel”, reģ.nr. 40103163556, juridiskā adrese: Kāpu iela 95 – 6, Jūrmala, LV-2008, e-pasts: [email protected]

Personas datu apstrādes nolūki:

Tūrisma pakalpojumu sniegšana (personas datu apstrādes juridiskais pamats: līgumisko un likumisko saistību izpilde):

 • Klienta un Tūristu identificēšanai;
 • līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
 • tūrisma pakalpojumu sniegšanas nodrošināšanai;
 • apdrošināšanas polišu noformēšanai;
 • vīzu noformēšanai;
 • iesniegumu un pretenziju izskatīšanai;
 • norēķinu administrēšanai;
 • grāmatvedības atskaišu sagatavošanai;
 • parādu atgūšanai un piedziņai

Komerciālo paziņojumu nosūtīšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)

Klienta lietu uzturēšanai (personas datu apstrādes juridiskais pamats: Klienta piekrišana)

Informācijas sniegšanai valsts un pašvaldības iestādēm tiesību normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos (personas datu apstrādes juridiskais pamats: tiesību normatīvo aktu izpilde)

Personas datu saņēmēju kategorijas:

 • ceļojumu pakalpojumu sniedzēji, piemēram, SIA “Vanilla Travel” darbinieki, ceļojumu vairumtirgotāji, ceļojumu rīkotāji, aviokompānijas, viesnīcas, automašīnu nomas uzņēmumi, transferu pakalpojumu sniedzēju uzņēmumi, ekskursiju pakalpojumu sniedzēji (gidi) un citi saistīti tūrisma pakalpojumu sniedzēji;
 • vēstniecības un konsulārie departamenti;
 • persona, kas veic ceļojumu rezervēšanu Tūrista vārdā, ja Tūrists ceļo ar rezervāciju, kuru viņa vārdā veic cita persona (piemēram, ģimenes loceklis, draugs vai kolēģis);
 • darba devējs, ja Tūrists ir kāda uzņēmuma darbinieks, un Tūrists dodas komandējumā vai darba braucienā;
 • trešās personas, ar kurām SIA “Vanilla Travel” ir noslēgusi pakalpojumu sniegšanas līgumus, piemēram, kredītiestādes, informācijas tehnoloģiju pakalpojumu sniedzēji, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, juridisko pakalpojumu sniedzēji, pasta iestādes, kurjera pakalpojumu sniedzēji un citi saistīti pakalpojumu sniedzēji, kas nodrošina SIA “Vanilla Travel” uzņēmējdarbību;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktās personas pēc šo personu pamatota pieprasījuma, tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apmērā;
 • tiesību normatīvajos aktos noteiktos gadījumos SIA “Vanilla Travel” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts vai pašvaldību institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “Vanilla Travel” likumīgās intereses.

Personas datu nosūtīšana uz trešajām valstīm:

SIA “Vanilla Travel” nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm, ja tas ir nepieciešams līgumsaistību izpildei (tūrisma pakalpojumu sniegšanai) un SIA “Vanilla Travel” ir saņēmusi Tūristu piekrišanu.

SIA “Vanilla Travel” nosūtīs Tūristu personas datus uz trešajām valstīm tikai tādā apmērā, kāds nepieciešams, lai nodrošinātu līgumsaistību izpildi (tūrisma pakalpojumu sniegšanu).

SIA “Vanilla Travel” informē, ka nododot Tūristu personas datus uz Eiropas Savienības valstīm, Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstīm, Izraēlas Valsts teritoriju, Andoru, Argentīnu, Džersiju, Fēru salām, Gērnsiju, Kanādu, Menas salu, Šveici un Amerikas Savienoto Valstu organizācijām, kas ir apliecinājušas Amerikas Savienoto Valstu Tirdzniecības ministrijai savu principialitāti un apņēmušās ievērot Eiropas Komisijas noteiktos principus, nodrošina tādu datu aizsardzības pakāpi, kas atbilst attiecīgajai Latvijā spēkā esošajai datu aizsardzības pakāpei.

Klientu un Tūristu tiesības (piekļuve personas datiem):

Klientam un/vai Tūristiem, ievērojot spēkā esošos tiesību normatīvos aktus, ir tiesības pieprasīt SIA “Vanilla Travel” piekļuvi saviem personas datiem, pārliecināties par to pareizību, pieprasīt to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu attiecībā uz viņu, vai tiesības iebilst pret apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību.

Klientam un/vai Tūristam ir tiesības pieprasīt un saņemt no SIA “Vanilla Travel” datu kopiju, kā arī informāciju par to, kam un kur ir nosūtīti personas dati.

Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības iesniegt pieprasījumu SIA “Vanilla Travel” par savu tiesību īstenošanu, līdz brīdim, kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Vanilla Travel” vai Klients un/vai Tūristi var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses:

 • ierodoties klātienē SIA “Vanilla Travel” juridiskajā adresē, uzrādot spēkā esošu personu apliecinošu dokumentu;
 • nosūtot pieprasījumu elektroniski uz SIA “Vanilla Travel” norādīto e-pasta adresi, parakstot pieteikumu ar drošu elektronisko parakstu.

Klientam un/vai Tūristiem ir pienākums savlaicīgi sniegt informāciju par savu personas datu maiņu un pieprasīt to labošanu (piemēram, neinformējot SIA “Vanilla Travel” par uzvārda maiņu, SIA “Vanilla Travel” nevar nodrošināt Klientu un/vai Tūristus ar uzņemto saistību izpildi. Gadījumā, ja Klients un/vai Tūristi nav savlaicīgi informējuši SIA “Vanilla Travel” par personas datu maiņu, SIA “Vanilla Travel” nenes atbildību par Klientam un/vai Tūristiem radītajiem zaudējumiem.

SIA “Vanilla Travel” pēc Klienta un/vai Tūristu pieprasījuma saņemšanas pārliecinās par pieprasītāja identitāti, izvērtē pieprasījumu un veic tā izpildi tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

SIA “Vanilla Travel” sniedz rakstveida atbildi Klientam un/vai Tūristiem pēc pieprasītāja izvēles vienā no zemāk norādītajiem atbildes saņemšanas veidiem:

 • pieprasītājam ierodoties klātienē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu;
 • uz pieprasījumā norādīto pieprasītāja korespondences adresi ierakstītā pasta sūtījumā;
 • nosūtot atbildi elektroniski uz pieprasītāja norādīto e-pasta adresi, parakstot atbildes vēstuli ar drošu elektronisko parakstu.

SIA “Vanilla Travel” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar tiesību normatīvajiem aktiem. Klienta un/vai Tūristu pretenziju gadījumā SIA “Vanilla Travel” veic visas nepieciešamās darbības, lai novērstu radušās pamatotās pretenzijas. Ja pusēm neizdodas rast savstarpēju risinājumu, Klientam un/vai Tūristiem ir tiesības par SIA “Vanilla Travel” veikto personas datu aizsardzības apstrādi vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

Personas datu glabāšanas ilgums:

SIA “Vanilla Travel” glabā un apstrādā Klienta un/vai Tūristu personas datus:

 • kamēr tiesību normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Vanilla Travel” vai Klients var realizēt savas likumā noteiktās tiesiskās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus, vērsties Patērētāju tiesību aizsardzības centrā vai celt prasību tiesā);
 • saskaņā ar likuma “Par grāmatvedību” 10.pantu 5 (piecus) gadus;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Izbeidzoties iepriekš minētajiem apstākļiem, Klienta un Tūristu personas dati tiek dzēsti.

INFORMĒJAM:

Personas datu sniegšana ir priekšnosacījums, lai noslēgtu Tūrisma pakalpojuma līgumu saskaņā ar Ministru kabineta 2003.gada 21.oktobra noteikumiem Nr. 585 “Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju”, Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvu (ES) 2016/681 un Gaisa kuģu pasažieru datu apstrādes likumu, un attiecībā uz kompleksiem tūrisma pakalpojumiem Ministru kabineta 2010.gada 13.aprīļa noteikumiem Nr. 353 “Noteikumi par Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību” un citiem tiesību normatīvajiem aktiem.

Personas datu nesniegšanas gadījumā SIA “Vanilla Travel” nevar nodrošināt tūrisma pakalpojumu sniegšanu Klientam.

Tūroperators, veicot Tūristu personas datu apstrādi ievēros Latvijas Republikā spēkā esošos tiesību normatīvos aktus un Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti prasības, kā arī citus piemērojamos tiesību normatīvos aktus personas datu apstrādei un aizsardzībai.