Vanilla Travel prezentē virtuālo ceļojumu asistentu

Saņemt piedāvājumu
Sākums / Blogs / Aktuāli ceļošanai / Vanilla Travel prezentē virtuālo ceļojumu asistentu

Vanilla Travel prezentē virtuālo ceļojumu asistentu

Vanilla Travel prezentē virtuālo ceļojumu asistentu

Pirmdien, 2024.gada 25.martā, ceļojumu aģentūra Vanilla Travel prezentēja Travelizi – mākslīgā intelekta ceļojumu asistentu, kas ceļotājiem palīdzēs uzlabot ceļojumu plānošanu, padarot to vieglāku, patīkamāku un ātrāku visā pasaulē.

Prezentācijas laikā Rīgas Tehniskās Universitātes piesaistītie izstrādes eksperti mākslīgā intelekta jomā demonstrēja jaunizstrādātā virtuālā asistenta funkcionalitāti, nodrošinot gan aviobiļešu, gan viesnīcu rezervāciju un dažādu ceļošanas uzziņu veikšanu reālajā laikā. Demonstrācijas laikā tika veikta pārslēgšanās starp dažādām valodām, dažādu papildus pieprasījumu izpilde, lietotāja profila demonstrācija un reģistrēto lietotāju iespēju demonstrācija, kā arī cita funkcionalitāte.

Kas ir Travelizi projekts? 

Travelizi projekta mērķis ir sniegt ceļotājiem jauna līmeņa pozitīvu pieredzi ceļojuma izvēles procesā, padarot to daudz ērtāku, patīkamāku vai pat jautrāku un ātrāku. Asistents ir pilnībā automātisks un neprasa instalēt nevienu jaunu aplikāciju, jo darbojas Telegram, Slack un citās populārajās komunikāciju lietotnēs. No tehniskā viedokļa tā darbību nodrošina vairāku mākslīgā intelekta modeļu salikums, tai skaitā jaunās paaudzes GPT lielo valodu modeļos balstītie ģeneratīvā mākslīgā intelekta risinājumi. 

Mākslīgais intelekts attīstās ātrāk nekā varējām iedomāties…

Kopš parādījās Chat GPT un citi lielapjoma neironu tīkli, ir skaidrs, ka mākslīgais intelekts strauji maina mūsu pasauli un ikdienas dzīvi. Tehnoloģiju attīstība ir līdzvērtīga brīdim, kad datori nomainīja rakstāmmašīnas. Arī šis projekts tika uzsākts vēl pirms pasaule uzzināja par Chat GPT, bet Vanilla Travel projekta komanda pielāgojās jaunajiem apstākļiem un izmantoja jaunās iespējas padarot plānoto produktu vēl labāku. 

Nākotnes tūrisma virziens – virtuālie ceļojumu asistenti

Mūsdienās ceļotāji bieži pavada stundas, meklējot aviobiļetes, viesnīcas un transporta risinājumus nākamajam ceļojumam. Turklāt viņi vēlas personalizētu apkalpošanu bez papildus izmaksām. Travelizi tiecas atrisināt šīs problēmas, izmantojot mākslīgo intelektu un piedāvājot virtuālu ceļojumu asistentu, kas atbilst mūsdienu ceļotāju vajadzībām. 

Projekts tiek īstenots Norvēģijas finanšu instrumenta neliela apjoma grantu shēmas “Zaļo inovāciju informācijas un komunikācijas tehnoloģiju produktu izstrāde” ietvaros sadarbībā ar UiT The Arctic University of Norway. Atbalsta summa: 95 053,12 EUR. Līguma numurs: NP-2022/9.

“Strādājam kopā zaļai, konkurētspējīgai un iekļaujošai Eiropai”.

Saskaņā ar paziņojumu plašsaziņas līdzekļiem, lūdzu sazināties ar:

Inga Kavaca, [email protected] 

Vanilla Travel Presents the Virtual Travel Assistant

On Monday, March 25, 2024, the travel agency Vanilla Travel presented Travelizi - an artificial intelligence travel assistant that will help travelers improve their travel planning, making it easier, more enjoyable, and faster worldwide.

During the presentation, development experts from Riga Technical University demonstrated the functionality of the newly developed virtual assistant in artificial intelligence, providing real-time booking of both flights and hotels and providing various travel information. During the demonstration, switching between different languages, execution of various additional requests, demonstration of user profiles, and demonstration of the capabilities of registered users, as well as other functionality, were performed.

What is the Travelizi project?

The goal of the Travelizi project is to provide travelers with a new level of positive experience in the travel selection process, making it much more convenient, enjoyable, or even more fun and faster. The assistant is fully automatic and does not require the installation of any new applications as it operates on Telegram, Slack, and other popular communication applications. From a technical point of view, its operation is ensured by a combination of several artificial intelligence models, including generative artificial intelligence solutions based on next-generation GPT large language models.

Artificial Intelligence is Evolving Faster than we Could Have Imagined...

Since the emergence of Chat GPT and other large-scale neural networks, it is clear that artificial intelligence is rapidly changing our world and daily lives. Technological development is equivalent to the moment when computers replaced typewriters. This project, too, was initiated before the world learned about Chat GPT, but the Vanilla Travel project team adapted to the new circumstances and used new opportunities to make the planned product even better.

The Future Direction of Tourism - Virtual Travel Assistants

Today's travelers often spend hours searching for flights, hotels, and transportation solutions for their next trip. Moreover, they want personalized service without additional costs. Travelizi aims to solve these problems by using artificial intelligence and offering a virtual travel assistant that meets the needs of modern travelers.

The project is being implemented under the Norwegian Financial Mechanism's Small Grant Scheme "Development of Green Innovation Information and Communication Technology Products" in collaboration with UiT The Arctic University of Norway. Grant amount: EUR 95,053.12. Contract number: NP-2022/9.

"We work together for a green, competitive, and inclusive Europe."

According to the press release, please contact:

Inga Kavaca, [email protected]


Saņem ceļojumu jaunumus savā e-pastā!
Izdevīgi piedāvājumi, idejas un padomi veiksmīgam ceļojumam.